Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini mengatur penggunaan perkhidmatan Tradelink Dotcom Trading SSM 202003311898 (SA0555280-T)(‘the Company’) yang ditawarkan dan tersedia di laman web Belisell.com, semua aplikasi Android / iOS rasmi dan semua sub-laman web yang berkaitan (‘Laman’) . Pengguna disarankan untuk membacanya dengan teliti kerana mempengaruhi hak dan liabiliti Pengguna berdasarkan undang-undang.

  Dengan menggunakan Laman web, Pengguna dianggap telah setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian ini (‘Perjanjian’), serta syarat dan ketentuan yang digabungkan dengan rujukan dan / atau implikasinya.

  Syarikat boleh mengubah terma dan syarat dari semasa ke semasa. Pengguna akan diberitahu tentang sebarang perubahan melalui pengumuman di Laman web.

  Sekiranya Pengguna terus menggunakan Laman web dan / atau perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat di Laman web (‘Perkhidmatan’) setelah tarikh berlakunya sebarang pindaan, Pengguna akan dianggap telah bersetuju untuk terikat dengan perubahan terma dan syarat. Sekiranya Pengguna tidak bersetuju dengan pindaan tersebut, Pengguna tidak akan terus menggunakan Laman web dan / atau Perkhidmatan.

  Perkhidmatan di sini ditawarkan oleh Syarikat Tradelink Dotcom Trading SSM 202003311898 (SA0555280-T) yang mempunyai pejabat berdaftar di 22a jalan batu muda tambahan 5, 51100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia.

  PENGGUNA
  Pengguna mestilah Individu atau Entiti Korporat seperti yang ditentukan di bawah ini, dan merangkumi mana-mana orang yang melayari dan / atau melihat Laman ini, serta mana-mana orang yang menyiarkan iklan dan penyenaraian mana-mana item untuk dijual di Laman web ini.

  ‘Individu’ – Perkhidmatan hanya tersedia untuk individu yang mampu membuat perjanjian yang mengikat secara sah di bawah undang-undang Malaysia. ‘Individu’ merangkumi ibu bapa atau penjaga kanak-kanak atau wad yang berumur kurang dari 18 tahun dan yang mengakses Laman web ini dan menggunakan Perkhidmatan, di mana Pengguna bersetuju sebagai ibu bapa / penjaga, kedua-duanya atas kapasiti peribadi Pengguna dan bagi pihak anak / wad Pengguna, untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini dan bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian anak Pengguna atau wad semasa mengakses Laman web dan / atau menggunakan Perkhidmatan, dan Pengguna juga bersetuju untuk memastikan bahawa anak atau wad Pengguna mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini.

  ‘Entiti Korporat’ – Perkhidmatan tersedia untuk syarikat dan / atau entiti perniagaan. Mana-mana orang yang menggunakan Perkhidmatan atas nama entiti korporat tersebut menyatakan bahawa dia mempunyai kewenangan untuk mengikat entiti korporat dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian.

  TANGGUNGJAWAB PENGGUNA
  Pengguna bertanggungjawab secara peribadi untuk penggunaan Laman dan / atau Perkhidmatannya.
  Pengguna menggunakan Laman web dan / atau Perkhidmatan atas risiko sendiri.
  Pengguna akan menggunakan Perkhidmatan sesuai dengan terma dan syarat Perjanjian ini dan mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa di Malaysia termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia ( “Kod Kandungan”).

  Pengguna tidak boleh menyenaraikan dan / atau mengiklankan di Laman dan / atau mengiklankan penjualan di Laman ini apa-apa item yang  a) melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga termasuk hak cipta, paten, tanda dagang, nama dagang, reka bentuk , rahsia perdagangan, maklumat sulit, pengetahuan, muhibah, hak privasi atau publisiti atau hak milik lain atau hak publisiti atau privasi mana-mana pihak ketiga;
  (b) sebaliknya menyebabkan kemudaratan yang diakui secara sah termasuk tetapi tidak terhad kepada produk yang mengandungi pernyataan fitnah; atau
  (c) melanggar atau menyalahi undang-undang berdasarkan undang-undang, undang-undang, peraturan atau peraturan yang berlaku. Pengguna tidak boleh memberikan dan / atau menyebabkan maklumat yang diberikan:
  (b) melibatkan penjualan barang palsu atau dicuri, atau tindakan penipuan lain;
  (c) melanggar hak harta intelek termasuk hak cipta, paten, tanda dagang, nama dagang, reka bentuk, rahsia perdagangan, maklumat sulit, pengetahuan, muhibah, hak privasi atau publisiti pihak ketiga lain;

  (d) melanggar atau melanggar undang-undang;
  (e) adalah fitnah;
  (f) mengandungi bahan lucah atau lucah.
  (g) mengandungi sebarang virus komputer dan / atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang boleh merosakkan, mengganggu secara merugikan, secara diam-diam memintas atau menggunakan mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi;
  (h) mewujudkan tanggungjawab untuk Syarikat atau menyebabkan Syarikat kehilangan, keseluruhan atau sebahagian, perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan Internetnya atau pembekal lain;
  (i) memperkenalkan, menyebarkan atau bertujuan untuk memperkenalkan dan / atau menyebarkan kandungan atau propaganda yang bersifat agama, budaya atau rasis; atau
  (j) kandungan lain yang dilarang seperti yang diperuntukkan di bawah Kod Kandungan.
  “Maklumat” yang disebutkan di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada maklumat yang diberikan oleh Pengguna kepada Syarikat atau kepada Pengguna lain di mana-mana kawasan pesanan umum (seperti forum komuniti, kawasan foto dan kawasan maklum balas) atau melalui e-mel.

  Syarikat berhak untuk membuang sebarang item yang dianggap melanggar perkara di atas, mengikut budi bicara mutlaknya.
  Syarikat juga berhak untuk menghapus kandungan dari Laman web sesuai dengan prosedur pengaduan yang terdapat dalam Bagian 5, Paragraf 10.2 dari Kod Kandungan. Pengguna boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Kod Kandungan dari pautan berikut: http://cmcf.my/
  Pengguna hendaklah mematuhi Syarikat Rules of Advertising.
  Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan Maklumat tersebut.

  HARTA INTELEKTUAL
  hak cipta
  Semua kandungan, organisasi, susun atur, teks, dokumen, pangkalan data, grafik, reka bentuk, kompilasi, gambar, gambar, gambar, video, rakaman suara dan bahan lain yang berkaitan dengan Laman (“Kandungan”) adalah karya yang dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Malaysia 1987 .

  Tertakluk kepada pengecualian yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, Pengguna dilarang sama sekali melakukan salah satu tindakan berikut tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Syarikat: –

   

  • mengubah, menyalin, menyebarkan, menghantar, memaparkan, melakukan, memperbanyak, menerbitkan, melesenkan, memindahkan, memuat turun, menyiarkan, membuat karya terbitan dari, membingkaikan dan menggunakan di laman web lain, Kandungan; dan
  • memindahkan dan / atau menjual maklumat, perisian, senarai pengguna, pangkalan data atau senarai lain, kompilasi, produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui atau diperoleh dari Syarikat atau dari Laman termasuk tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, logo, foto, audio fail dan fail visual.

   

  Tidak ada bahagian dari Kandungan yang dapat diterbitkan semula dalam bentuk apa pun atau dimasukkan ke dalam sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal, untuk penerbitan semula, pengedaran, penyerahan hak, sublesen, penjualan, dan penyediaan karya turunan atau penggunaan lain selain untuk penggunaan peribadi Pengguna sahaja. . Pengguna selanjutnya bersetuju bahawa dia tidak akan melanggar hak cipta Syarikat dengan kaedah atau cara apa pun yang sekarang diketahui atau yang mungkin ada pada masa akan datang.

   

  Pengguna dengan ini bersetuju untuk memberikan hak sepenuhnya kepada Syarikat semua hak dan kepentingan yang berkaitan dengan hak cipta dalam senarai dan iklan yang disiarkan di Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, gambar, susun atur dan gambar (‘Karya yang Ditugaskan’).

   

  Pengguna dengan ini menjamin bahawa dia adalah pemilik hak cipta dalam Karya yang Ditugaskan dan sebarang tanda yang diterbitkan oleh Pengguna di Laman web dan akan mengganti rugi Syarikat daripada sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga yang timbul dari pemilikan Karya atau tanda yang Ditugaskan.

   

  Semua gambar yang digunakan dalam senarai dan iklan apa pun dan diposkan di Laman web akan disokong dengan meterai tanda air Syarikat (“Watermark”). Tanda Air tidak boleh dikeluarkan, diubah atau diubah pada bila-bila masa.

   

  Syarikat memandang serius pelanggaran hak harta intelek dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan termasuk memulakan prosiding undang-undang terhadap mana-mana orang atas pelanggaran tersebut. Syarikat secara agresif menegakkan hak kekayaan intelektualnya seluas undang-undang.

   

  Nama domain
  Nama domain di mana Laman web dihoskan adalah hak milik Syarikat dan anda tidak boleh menggunakan atau menggunakan nama yang serupa untuk kegunaan anda sendiri.

   

  Tanda Dagangan
  Belisell.com dan logo adalah tanda dagang atau tanda dagangan berdaftar Syarikat.

   

  Nama, tanda dan logo semua produk, perkhidmatan dan syarikat lain yang disebutkan di Laman web mungkin merupakan tanda dagangan pemiliknya masing-masing.

   

  SYARAT PENGGUNAAN KANDUNGAN
  Semua maklumat, bahan, fungsi dan kandungan lain (“Kandungan”) di Laman ini termasuk suara, muzik, teks, grafik, data, gambar, gambar, dan gambar bergerak adalah hak cipta Syarikat.

   

  Pengguna tidak boleh memperbanyak, mengubah, menyesuaikan, menerjemahkan, menerbitkan, memaparkan, berkomunikasi, menghantar, menyiarkan, podcast, siaran web, mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau mengeksploitasi untuk tujuan komersial atau lain-lain, bahagian mana pun, atau akses ke: -Khidmat; atau Laman web.

   

  Tanpa menjejaskan perkara di atas, Pengguna bersetuju untuk tidak memperbanyak, memaparkan atau memberikan akses ke Perkhidmatan atau Kandungan di laman web atau pelayan lain, misalnya melalui pembingkaian, pencerminan, pautan, spidering, pengikisan atau cara teknologi lain (termasuk teknologi apa pun) tersedia pada masa akan datang), tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.

   

  Anda tidak boleh menyahkompilasi atau cuba untuk mencari kod sumber dari mana-mana Kandungan yang terdapat di Laman web atau Perkhidmatan kecuali dalam keadaan khusus yang dibenarkan oleh undang-undang atau Syarikat secara bertulis.

   

  TINDAKAN PENGGUNA ONLINE
  Pengguna membuat:
  untuk mematuhi Perjanjian ini, dan pemberitahuan atau garis panduan lain yang mungkin disiarkan di Laman oleh Syarikat dari semasa ke semasa (yang dengan ini digabungkan dengan merujuk kepada Perjanjian ini); untuk tidak menggunakan Perkhidmatan atau Kandungan apa pun untuk tujuan yang menyalahi undang-undang , dan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk tanpa batasan, undang-undang hak cipta; dan tidak meretas, mengganggu, mengganggu, melumpuhkan, membebankan atau merosakkan kerja Laman atau Perkhidmatan dengan betul, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada serangan penolakan perkhidmatan, serangan palsu, penggodaman sesi, pengendalian , gangguan, atau pengaturcaraan semula.

   

  KEISTIMEWAAN
  Syarikat mengumpulkan maklumat mengenai Pengguna-penggunanya (‘Maklumat Pengguna’) selama proses pengeposan, di mana Pengguna diminta untuk membuat kata laluan sebelum menyiarkan senarai dan / atau iklan mereka di Laman. Pengguna hanya dapat mengedit senarai atau iklan yang disiarkan di Laman web dengan memasukkan kata laluan yang ditentukan.

   

  Semua aktiviti Pengguna dicatat. Apabila Pengguna meminta halaman dari pelayan Syarikat, ia secara automatik mengumpulkan maklumat mengenai pilihan Pengguna, termasuk alamat Protokol Internet Pengguna.

   

  Syarikat menggunakan Maklumat Pengguna untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayannya dan untuk mentadbir Laman web ini. Sekiranya perlu, Syarikat dapat memberikan Maklumat Pengguna seperti yang diberikan oleh Pengguna kepada pihak berwajib yang relevan untuk membantu dalam setiap penyelidikan dan / atau mematuhi undang-undang atau peraturan apa pun.

   

  Syarikat menggunakan kuki sehingga Pengguna tidak perlu memasukkan maklumat log masuknya setiap kali mereka mengunjungi Laman web ini.

   

  Kecuali di atas, Maklumat Pengguna tidak akan diungkapkan atau dikeluarkan oleh Syarikat kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Pengguna.

   

  Sekiranya Pengguna adalah Individu, maklumat mengenai pengendalian maklumat peribadi Pengguna oleh Syarikat dinyatakan dalam Privacy Policy.

   

  COOKIES
  Laman web ini menggunakan kuki. Anda mesti mengaktifkan kuki di komputer anda agar semua fungsi di laman web ini dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah tetapan lalai untuk penyemak imbas Internet Explorer dan Mozilla. Sila baca Bantuan penyemak imbas anda untuk maklumat lebih lanjut mengenai pengaktifan kuki.

   

  Kuki adalah fail data kecil yang ditulis ke cakera keras anda semasa anda mengunjungi laman web tertentu. Fail cookie mengandungi maklumat tertentu, seperti ID pengguna nombor rawak yang diberikan oleh laman web kepada pengunjung untuk mengesan halaman yang dikunjungi. Satu-satunya maklumat yang boleh mengandungi kuki adalah maklumat yang anda berikan sendiri. Kuki tidak dapat membaca data dari cakera keras anda atau membaca fail kuki yang dibuat oleh laman web lain.

   

  Kuki membolehkan anda menggunakan program interaktif yang lebih canggih. Cookie, dengan sendirinya, tidak dapat digunakan untuk mengetahui identiti pengguna mana pun. Hanya maklumat yang diberikan secara sukarela disimpan, tetapi maklumat ini tidak dapat dikenal pasti secara peribadi.

   

  ALAMAT PENGGUNA E-mel
  Pengguna diminta untuk menghantar alamat e-mel yang sah kepada Syarikat untuk menyiarkan iklan di Laman.
  Alamat e-mel Pengguna tidak boleh dipaparkan secara terbuka di Laman web. Pengguna lain boleh menghubungi Pengguna melalui Laman web ini.

   

  PENAMATAN DAN PENANGGUHAN
  Syarikat berhak untuk segera menangguhkan atau menghentikan perkhidmatannya kepada Pengguna tanpa peringatan dan / atau pemberitahuan kerana melanggar mana-mana terma dan syarat dalam Perjanjian ini.

   

  TIADA JAMINAN
  Syarikat tidak menjamin akses yang berterusan, tanpa gangguan atau selamat ke Perkhidmatan, dan operasi Laman web mungkin terganggu kerana banyak faktor di luar kawalan Syarikat dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan, tanggungjawab atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh Pengguna. Akibatnya.

   

  Laman web dan Perkhidmatan disediakan “apa adanya” dan bila dan bila ada, tanpa jaminan apa-apa jenis sama ada yang tersurat atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan, hakmilik atau bukan pelanggaran. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat tidak termasuk semua jaminan tersirat, syarat atau syarat lain, sama ada tersirat oleh undang-undang atau sebaliknya, termasuk tanpa batasan apa-apa syarat mengenai kemahiran dan penjagaan atau ketepatan masa prestasi.

   

  Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak menyokong atau mengesyorkan, bukan ejen, penjual semula atau pengedar, dan tidak mempunyai kawalan ke atas produk atau perkhidmatan apa pun yang diiklankan di Laman web melalui Perkhidmatan, dan Syarikat dengan ini dengan tegas menolak semua tanggungjawab dan tanggungjawab yang timbul berkaitan dengan produk atau perkhidmatan sama ada tersedia atau diiklankan melalui Laman web melalui Perkhidmatan.

   

  Pengguna bersetuju bahawa semua pernyataan, tawaran, maklumat, pendapat, bahan, Kandungan, dan produk atau perkhidmatan pihak ketiga, dari Pengguna lain dan dari pengiklan dan pihak ketiga lain di Laman ini harus digunakan, diterima dan diandaikan hanya dengan hati-hati dan budi bicara. dan atas risiko Pengguna sendiri, dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan atau tanggungjawab yang dialami oleh Pengguna yang timbul dari penggunaan atau pergantungan tersebut.

   

  Pautan ke laman web PIHAK KETIGA
  Laman web ini mungkin mengandungi pautan dan / atau rujukan ke laman web lain (‘Laman Web Pihak Ketiga’).
  Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan dan / atau pendapat yang dinyatakan dalam Laman Web Pihak Ketiga.
  Laman Web Pihak Ketiga tidak diselidiki, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan atau kelengkapan oleh Syarikat.
  Penyertaan dan / atau rujukan ke pautan atau alamat internet di Laman web ini tidak menunjukkan persetujuan atau sokongan laman web tersebut oleh Syarikat.
  Sekiranya Pengguna memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Pihak Ketiga, Pengguna melakukannya dengan risiko sendiri.

   

  PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB
  Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Syarikat, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau orang yang ditugaskan tidak akan bertanggungjawab dalam keadaan apa pun untuk:
  (a) apa-apa kerosakan dan / atau kerugian hukuman, sampingan, tidak langsung atau akibat yang berkaitan dengan perjanjian ini termasuk kerugian ekonomi (termasuk, tanpa batasan, kehilangan pendapatan, keuntungan, kontrak, perniagaan atau jangkaan simpanan);
  (b) apa-apa kehilangan muhibah atau reputasi;
  (c) apa-apa kerosakan khas, tidak langsung atau akibat yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk pelanggaran kontrak, tindakan di bawah tindakan kelalaian, fitnah, pelanggaran hak cipta, pelanggaran tanda dagang, pemindahan , pelanggaran reka bentuk perindustrian berdaftar, pelanggaran paten, pecah kepercayaan;
  (d) apa-apa tanggungjawab di common law; atau
  (e) dengan cara lain.

   

  Tertakluk pada batasan yang dinyatakan di atas, tidak ada apa-apa dalam Perjanjian ini yang dianggap membatasi atau mengecualikan tanggungjawab Syarikat untuk penyalahgunaan maklumat palsu, atau kematian atau kecederaan peribadi akibat kecuaian Syarikat atau kelalaian pegawai, ejen atau pekerja Syarikat.

   

  Untuk mengelakkan keraguan, Syarikat tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain atau atas kesalahan atau kegagalan rangkaian dan peralatan mereka.

   

  PAMPASAN
  Pengguna setiap masa bersetuju dan berjanji untuk mengganti rugi, tidak berbahaya dan membela Syarikat, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau penerima dari sebarang tindakan, tuntutan, permintaan, prosiding, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk kos dan pengeluaran undang-undang yang munasabah) yang ditanggung, ditanggung atau dibayar oleh Syarikat secara langsung atau tidak langsung, disebabkan atau timbul dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pengguna (termasuk dokumen yang digabungkan dengan rujukan), atau timbul dari Pengguna melanggar mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

   

  SIARAN
  Sekiranya satu Pengguna mempunyai sengketa, tuntutan dan / atau tindakan terhadap satu atau lebih Pengguna lain, Pengguna dengan ini bersetuju untuk melepaskan Syarikat, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau penyerah hak yang diizinkan sepenuhnya oleh undang-undang yang berkenaan dari semua tuntutan, tuntutan, perbelanjaan, kos dan kerosakan (sebenarnya dan akibat) dari setiap jenis dan sifat, yang diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan (termasuk bayaran undang-undang) timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pertikaian tersebut.

   

  UNDANG-UNDANG KERAJAAN
  Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia, dan akan tunduk pada bidang kuasa pengadilan Malaysia yang tidak eksklusif.

   

  PERUNTUKAN AM
  Mana-mana orang yang bukan pihak dalam Perjanjian ini tidak mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini.

   

  Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut akan dibatalkan dan peruntukan yang selebihnya akan ditegakkan.

   

  Pengguna bersetuju bahawa Perjanjian ini dan semua perjanjian gabungan boleh diberikan secara automatik oleh Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya, kepada pihak ketiga sekiranya berlaku penggabungan atau pengambilalihan.

   

  Pengguna dan Syarikat adalah kontraktor bebas, dan tidak ada hubungan agensi, perkongsian, usaha sama, pekerja-majikan atau francaisor-francaisi yang dimaksudkan atau dibuat oleh Perjanjian ini.

   

  Kegagalan Syarikat untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran oleh Pengguna atau orang lain tidak akan menjadi pengabaian haknya untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau serupa.

   

  Tajuk dan keterangan Perjanjian ini disertakan untuk kemudahan rujukan saja dan sama sekali tidak menentukan, membatasi, menafsirkan atau menggambarkan ruang lingkup atau sejauh mana peruntukan dalam Perjanjian ini.

   

  Perkataan yang mengimport satu jantina hendaklah merangkumi jantina lain kecuali dinyatakan sebaliknya.

   

  Kata dalam nombor tunggal hendaklah merangkumi kata jamak dan kata dalam nombor jamak termasuk yang tunggal kecuali dinyatakan sebaliknya.

   

  PEMBERITAHUAN
  Pemberitahuan kepada Syarikat boleh dihantar melalui pos berdaftar ke alamat berikut:
  Tradelink Dotcom Trading
  22a, jalan batu muda tambahan 5, 51100 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mel: belisell.com@gmail.com Hubungi: 601113290527

   

  Pemberitahuan kepada Pengguna akan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan kepada Syarikat. Pemberitahuan dianggap dikirim dalam waktu 24 jam dari waktu pengiriman e-mel kecuali Syarikat menerima pemberitahuan bahawa alamat e-mel tidak sah, atau jika dikirim melalui pos biasa ke alamat Pengguna, akan dianggap diterima setelah 14 hari dari tarikh pengeposan.

   

  PENAFIAN
  Harap perhatikan bahawa dalam memposting iklan Anda di Belisell.com, Anda diminta untuk mengungkapkan beberapa maklumat tertentu seperti yang ditentukan di bawah Peraturan Perlindungan Pengguna (Transaksi Perdagangan Elektronik) 2012 (“Peraturan”) seperti berikut: –
  (1) Nama anda atau nama perniagaan atau syarikat anda;
  (2) Nombor pendaftaran perniagaan atau syarikat anda, jika ada;
  (3) Alamat e-mel, nombor telefon dan alamat anda;
  (4) Penerangan mengenai ciri utama barang atau perkhidmatan yang ditawarkan;
  (5) Harga penuh barang atau perkhidmatan termasuk kos pengangkutan, cukai dan kos lain;
  (6) Kaedah pembayaran;
  (7) Apa-apa terma dan syarat yang mengatur penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan; dan
  (8) Anggaran masa penghantaran barang atau perkhidmatan kepada pembeli.

   

  Kegagalan untuk mendedahkan atau memberikan maklumat yang diperlukan akan menjadi kesalahan di bawah Peraturan dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Anda memahami dan mengakui bahawa memberikan maklumat yang anda tahu atau mempunyai alasan untuk mempercayai adalah salah atau memesongkan adalah suatu kesalahan di bawah Peraturan dan Belisell akan tidak akan bertanggungjawab, sama ada secara kriminal atau sebaliknya di bawah Peraturan, atas kegagalan anda memberikan maklumat yang tepat seperti yang diperlukan. Di samping itu, Belisell tidak akan bertanggungjawab atas kerugian, kerosakan, tuntutan atau tanggungjawab yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari pelanggaran Peraturan sebagai akibat kegagalan anda untuk mendedahkan atau memberikan maklumat yang diperlukan.

   

  Berkuat kuasa mulai 28 Oktober 2020

   

  Top